تفاوت رئیس با مدیر

61

مدیر                                                      رئیس


-مدیریت پرسنل                                  کنترل پرسنل


-ما                                                   من


-مشارکت همه                                  وابسته به اقتدار


-جو دوستانه                                       ترس وبیم


- نشان مدهد که چگونه تمام میشود       می داند که چگونه تمام میشود


وابسته به افراد                                استفاده از افراد


اعتبار میدهد                              اعتبار میگیرد


میپرسد دستور می دهد      -می توانیید یرویید برویید

پست های اخیر از سعید رئیس زاده :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب