پیشگیری ازورود سموم به بدن جهت مهارسر طان

67

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
یک وجه پناه بردن به خدا ازشرشیطان ! پیشگیری ازورد سموم به بدن است یا خوردن خوراکی هائی که سموم را ازخون دفع می کنند
پیغمبر : " پاره گوشتی دربدن است که اگر سالم باشد همه بدن سالم است اگربیمار باشد همه بدن بیماراست وان قلب است "
کار قلب پمپاژ خون است خون که تمیز باشد سالم هستیم واگر کثیف باشد بیمارهستیم
سموم وارده ازطریق اب وهوا وغذا وارد خون می شوند
پیغمبر : شیطان درخون جاری است
پس باید خون خود را تمیز نگه داریم !
با نخوردن ! پختنی زیاد
پیغمبر :معده مرکز بیماری ها ونخوردن ! سرآمد داروها است
پیغمبر : سفره های خود را با سبزی زینت دهید شیاطین را(سموم ازخون را ) دفع می کند
پیغمبر : آشغال های سفره (زباله ها ) راهرروز ازمنزل بیرون بگذارید چون مرکز تجمع جانور موزی یا سم هستند(فانها مقعد الشیطان)
پیغمبر : خوردن یک انار ، شیطان(جنون یا اختلال اضطرابی ) وسوسه را چهل روز ازتن طرد می کند
امیرالمومنین : خاک روبه را پشت درب منزل جمع نکنید محل تجمع شیاطین (جانوران موزی یا سموم ) است
منبع احادیث کتاب نظام خانواده اثر شیخ حسین انصاریان واسلام پزشک بی دارو اثراحمدامین

پست های اخیر از هاشم،هاشم :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب